Pravidlá súťaže „Vyhraj Internát na rok zadarmo a pre svojho kamoša za polovicu!“

 1. Usporiadateľom súťaže s názvom „Vyhraj Internát na rok zadarmo a pre svojho kamoša za polovicu!“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť:

Obchodné meno: Incheba, a.s.

Sídlo: Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava

IČO: 00211087

DIČ: 2020451411

Zapísaný v registri: OR OS BA I. odd.:Sa, vl. č. 10/B

 

Incheba, a.s. je spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky organizuje a zabezpečuje najmä veľtrhy, výstavy, eventy a okrem iného prevádzkuje ubytovacie zariadenia.

 1. Súťaž prebieha od 23.07.2020 (12:00 hod.) do 12.08.2020 (20:00 hod.) (ďalej len „čas konania súťaže“) prostredníctvom sociálnej siete Instagram (ďalej len „Instagram“). Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Instagram, nie je ňou organizovaná ani podporovaná.
 2. Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba, občan Slovenskej republiky so štatútom študenta, plne spôsobilý na právne úkony s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorý sa zapojí na oficiálnej stránke ubytovacieho zariadenia Student Residence na Instagrame (ďalej len „Instagram SR“) do súťaže „Vyhraj Internát na rok zadarmo a pre svojho kamoša za polovicu!“ (ďalej len „súťaž“). Do súťaže sa môžu zapojiť iba prostredníctvom svojich osobných profilov na Instagrame, ktoré musia byť v čase vyhodnotenia súťaže verejné. Ostatné profily (profily stránok, značiek, firiem a iné) sú vylúčené z účasti na súťaži.
 3. Podmienky súťaže sú:
 • Sledovať na Instagrame profily @studentresidence a @incheba_expo .
 • Dať „páči sa mi to/like(lajk)/srdiečko“ na fotku so súťažou „Vyhraj Internát na rok zadarmo a pre svojho kamoša za polovicu!“.
 • Označiť kamaráta do komentára, s ktorým by súťažiaci chcel bývať a môže pre neho vyhrať 50 % zľavu na ubytovanie v období od septembra 2020 do júna 2021. Súťažiaci nie je limitovaný počtom komentárov, avšak označený musí byť vždy jeden a vždy iný profil kamaráta/kamarátky.
 1. Cieľom súťaže je zvýšenie povedomia o značke a ubytovacom zariadení Student Residence.                       
 2. Výhra v súťaži: Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa týchto pravidiel, bude zaradený do losovania o nasledovnú výhru:
 • 1x lôžko v 2-lôžkovej izbe TWIN ROOM v bunke bez balkóna na obdobie od 02.09.2020 do 30.06.2021 v hodnote 1950,- EUR vrátane DPH + 1x 50 % zľava z rovnakého typu ubytovania v rovnakom období v celkovej hodnote 975,- vrátane DPH pre osobu podľa svojho výberu.

V hodnote výhry nie je zahrnutá daň za ubytovanie, podľa VZN Hl. mesta Bratislavy, ktorá je v čase trvania súťaže vo výške 1,70 EUR/osoba/noc. Od tejto dane sú oslobodení študenti dennej formy štúdia do veku 26 rokov.

 1. Vylosovanie výhercu súťaže prebehne dňa 12.08.2020 o 20:00 prostredníctvom aplikácie na náhodné vygenerovanie výhercu a bude zdokumentovaný videozáznam. Následne budú vylosovaní aj dvaja náhradníci, avšak záznam z tohto videa bude uverejnený až po nesplnení podmienok prvého výhercu. V prípade, že sa s výhercom nepodarí spojiť (prostredníctvom súkromnej správy na Instagram-e) do 48 hodín od vylosovania, bude výhra poskytnutá náhradníkovi č. 1, ktorý bude vylosovaný v rovnakom čase ihneď po výhercovi. V prípade, ak sa s náhradníkom č. 1 nepodarí tiež skontaktovať (rovnako ako s výhercom), bude kontaktovaný náhradník č. 2, ktorý bude vylosovaný v rovnakom čase ihneď po náhradníkovi č. 1. V prípade, ak sa nepodarí skontaktovať s výhercom a náhradníkmi, výhra zaniká.
 2. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 3. Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí:

a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;

b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);

c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby; d) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno spoločnosti Incheba, a.s. a jej značiek.

 1. Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na Instagram-e studentresidence, a to v podobe mena a prvého písmena priezviska výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.
 2. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom.
 3. Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.studentresidence.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa.