Registračný formulár – Žiadosť o ubytovanie v súkromnom ubytovacom zariadení Student Residence

Ďakujeme Ti, že si sa dopracoval až sem. Už si len kúsok od toho, aby si mal svoje „miestečko“ naozaj garantované. Takže, ak sa Ti bývanie u nás páči a chceš sa stať našim rezidentom, a teda využívať naše služby, vyplň si tento formulár. Do formulára uvádzaš svoje osobné údaje, ktoré máme zabezpečené šifrovaním a chránime ich (spracovanie osobných údajov je popísané pod formulárom). Ďalej si vyberáš preferovaný typ izby, prípadne, ak máš kamošov/frajerku/partnera/whatever, s ktorými by si chcel bývať, uveď nám ich/jej/jeho ctené meno. Vyplnením žiadosti prejavuješ svoju vôľu uzatvoriť s prevádzkovateľom (spoločnosť Incheba, a.s. so sídlom Viedenská cesta 3 – 7, 851 01 Bratislava) tohto skvelého zariadenia Zmluvu o ubytovaní. Do uzatvorenia zmluvy Ťa nikto nemôže donútiť, je to dobrovoľné a musíš to sám naozaj chcieť. Takže, ak to skutočne chceš a nie si pod tlakom, poďme na to.

dd.mm.rrrr
Muž Žena
Študent Neštudent
vyplň, len vtedy ak máš niekoho s kým by si chcel bývať. Je to len informácia pre náš team, ktorý sa posnaží Vám vyhovieť

Ako dotknutá osoba odoslaním tohto formuláru udeľujem súhlas spoločnosti Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári na účel rezervácie ubytovania v ubytovacom zariadení STUDENT RESIDENCE s úmyslom uzatvorenia zmluvy o ubytovaní a súvisiacej komunikácie v rámci predzmluvných vzťahov.

Po uzatvorení zmluvy o ubytovaní budú osobné údaje uvedené v zmluve uchovávané po dobu desať rokov od ukončenia platnosti danej zmluvy. Ostatné osobné údaje budú uchovávané po dobu dva roky od ukončenia platnosti danej zmluvy. Ak po rezervácii ubytovania nebude uzatvorená zmluva o ubytovaní, poskytnuté osobné údaje budú uchovávané ešte po dobu tri mesiace po nasledujúcom termíne začiatku ubytovania (september, február). Po uplynutí uvedenej doby spracúvania budú poskytnuté údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Spoločnosť Incheba, a.s. informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté spoločnosti CROWLE, spol. s r.o., so sídlom Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu info@studentresidence.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti máte právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom; opravu, vymazanie; obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov; právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Spoločnosť Incheba, a.s. informuje, že osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané v súlade a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so Zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Po vyplnení a odoslaní formulára Ťa bude kontaktovať Student Residence team s informáciami o ďalšom postupe. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na info@studentresidence.sk