Kontakt

Môžeš kontaktovať náš tím

CAPTCHA Image
[ Zmena ]
 
Ako dotknutá osoba odoslaním tohto formuláru udeľujem súhlas spoločnosti Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári na účel zaslania Správy vedeniu ubytovacieho zariadenia STUDENT RESIDENCE.


Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po dobu tri mesiace. Po uplynutí uvedenej doby spracúvania budú poskytnuté údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté spoločnosti CROWLE, spol. s r.o., so sídlom Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava. Spoločnosť Incheba, a.s. nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu info@studentresidence.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti máte právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom; opravu, vymazanie; obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov; právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Spoločnosť Incheba, a.s. informuje, že osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané v súlade a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so Zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.