Vitajte v centre podpory STUDENT RESIDENCE

S cieľom zefektívniť podporu pre rezidentov a lepšie vyhovieť Vašim požiadavkám, Vám zabezpečujeme evidenčný systém podpory. Každá požiadavka je evidovaná na tikete, ktorému je pridelené jedinečné číslo. Číslo tiketu slúži na monitorovanie jeho stavu a odpovede online. Aby ste mali prehľad, poskytujeme Vám kompletný archív a históriu všetkých vašich požiadaviek. Pre vytváranie požiadaviek je potrebný platný e-mail. Prosíme Vás, aby ste do tiketov uvádzali pravdivé a čo najpresnejšie informácie. Pokiaľ Vás vyzveme na spustenie diaľkovej pomoci, stiahnite a spustite program z adresy: TU!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welcome to a Support system Student Residence.

In order to streamline support for residents and better meet your needs, we provide you a registration system support. Each requirement is listed on the ticket, which is allocated a unique number. Ticket number is used to monitor its condition and response online. Keep track and provide you with complete archives and history of all your requirements. For making demands requires a valid e-mail address. We ask you to write in support ticket only true and accurate information. If we ask you of starting remote assistance, download and run the program from the address.